Algemene Voorwaarden dogNL

ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1 Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die dogNL voor of ten behoeve van de Klant (heeft) verricht. 
1.2 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de dogNL zich verbindt jegens de Klant begeleiding, advies, gedragstherapeutische handeling, of hondenmassage in te stellen ten behoeve van de Hond(en) van die Klant.
1.3 Gedragstherapeut: Janette Haring, gevestigd te Oegstgeest, en aldaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52016846. Zij is gediplomeerd kynologisch instructeur (O&O), gediplomeerd gedragstherapeut voor honden, geaccrediteerd door Stichting Certipet (12/2014), gediplomeerd kynologisch masseur basis (KMB) en gevorderd instructeur hersenwerk voor honden.
Verder is Janette Haring aangesloten bij Nederlandse Vereniging voor Instructeurs (O&O), Association Professional Dog Trainers (APDT) en Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (1327).
1.4 Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de Klant inzake de uit te voeren therapie, alsmede een mogelijke interne opname van het betrokken dier.
1.5 Training: aanleren van oefeningen aan de hond (of honden) waarvoor de Opdracht is verstrekt.
1.6 Hond: hond (of honden) waarvoor de Opdracht is verstrekt
1.7 Klant: eigenaar van de Hond, die Gedragstherapeut wenst in te schakelen en daartoe Opdracht geeft inzake het ongewenste gedrag van zijn hond.
1.8 Contractperiode: de overeengekomen duur van de Opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.
1.9 Massage: Massage van de Hond(en) waarvoor de Opdracht is verstrekt, op de website van dogNL ‘dogmassage’ genoemd.
1.10 Contra-indicaties: fysieke of mentale condities van de Hond waardoor Gedragstherapeut alleen Massage mag uitvoeren op de Hond in het traject van Gedragstherapeutische behandeling en in overleg met een specialist (zoals een dierenarts, dierfysiotherapeut of dierosteopaat).

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, welke door de Klant zijn gegeven en door dogNL zijn aanvaard conform artikel 2.2.
2.2 Overeenkomst van Opdracht komen tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
2.3 De bevestiging per e-mail naar de Klant geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.
2.4 dogNL behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de tarieven te wijzigen. Reeds gemaakte afspraken vallen onder de algemene voorwaarden / prijsopgaven die van toepassing waren toen de opdracht werd verstrekt door Klant m.u.v. wijziging in wettelijke toeslaten.
2.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met dogNL, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.6 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden dogNL en de Klant in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
3.1 Gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de Opdracht uit te voeren. 3.2 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de Gedragstherapeut op te volgen.
3.3 De Klant dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de Training, Gedragstherapeutische behandeling, Massage of workshop gebruik te maken van de door de Gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de Klant, Gedragstherapeut en omgeving.
3.4 Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Gedragstherapeut worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
3.5 Honden, welke Training, Gedragstherapeutische behandeling, Massage of workshop ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
3.6 dogNL behoudt zich het recht voor om de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie, ziekte of opleidingen.
3.7 dogNL behoudt zich het recht voor om af te zien van de opdracht zonder opgaaf van reden. dogNL geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de Klant zodra er sprake is van een dergelijke omstandigheid.
3.8 dogNL heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.9 De Klant verstrekte tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan dogNL.
3.10 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft dogNL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Klant.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING
4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.
4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging van de Opdracht mogelijk. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;
4.4.1 de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
4.4.2 de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
4.4.3 de wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;
4.4.4 de wederpartij handelt in strijd met het recht;
4.4.5 de Hond is overleden of van eigenaar wisselt.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN
5.1 Ter zake van de uit hoofde van de Opdracht door de Gedragstherapeut te verlenen Diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van Opdracht wordt vastgesteld.
5.2 Het tot stand komen van de overeenkomst van Opdracht conform artikel 2, leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
5.3 Alle tarieven zijn exclusief heffingen van overheidswege, inclusief BTW, exclusief reiskosten / parkeerkosten of kosten voor openbaar vervoer, ten behoeve van dogNL gemaakt. Kosten worden naar gewerkte tijdseenheid doorberekend, waar van toepassing.
5.4 Extra kosten die dogNL moet maken t.b.v. een Training, Gedragstherapeutische behandeling, Massage, zullen vooraf besproken worden en schriftelijk bevestigd.
5.5 Rittenkaarten worden in één keer in rekening gebracht en kunnen niet worden gerestitueerd. Rittenkaarten zijn zes maanden geldig vanaf datum van afgifte.
5.6 De vergoeding dient uiterlijk binnen 14 dagen na aanvang van Training, Gedragstherapeutische behandeling of Massage te zijn voldaan. Voor workshops kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden (zie artikel 9).
5.7 Deelbetaling van de vergoeding voor Training, Gedragstherapeutische behandeling of Massage is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door dogNL.
5.8& Annulering door de Klant van gemaakte afspraken zal door dogNL met inachtneming van 5.7 aanvaard worden.
5.9 Indien de Klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
5.10 Bij een door de Gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht. Bij een door Gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 24 uur voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 100% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.
5.11 Indien de Klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de Hond, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd. De Klant dient hiervoor wel een verklaring van een in Nederland erkend dierenarts te overleggen.
5.12 Indien de Gedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de Klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
5.13 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van dogNL en de verplichtingen van de Klant jegens dogNL onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 6: OPSCHORTING EN ONTBINDING
6.1 Indien de Klant een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft dogNL het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of is dogNL bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Voorts is dogNL bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de Overeenkomst dogNL omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn betalingsverplichting niet zal nakomen;
– de Klant een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft;
– de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op zijn eigendom.
6.2 Ontbinding geschiedt schriftelijk en zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van dogNL op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
7.1 De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor het uitblijven van door de Klant gewenst resultaat. Daarentegen zal de Gedragstherapeut in alle redelijkheid haar uiterste best betrachten om het gewenste resultaat bij de Training, Gedragstherapeutische behandeling of Massage te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
7.2 De Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de hond mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het gegeven advies, behandeling, verzorging, begeleiding of workshop, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
7.3 Deelname door de Klant aan een Training, Gedragstherapeutische behandeling, Massage, of workshop gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De Klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag en gezondheid van zijn/haar Hond(en).
7.4 Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WA) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar Hond geldig is.
7.5 Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor letsel, zonder enige opzet aangebracht door de Klant, aan de Hond.
7.6 Indien aansprakelijkheid van Gedragstherapeut voor schade van de Klant moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door de Gedragstherapeut aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Gedragstherapeut overeenkomstig de verzekering draagt.
7.7 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij dogNL opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden van de Hond zijn volledig voor rekening van de Klant.
7.8 Voor workshops gelden aanvullende voorwaarden, zie artikel 9.

ARTIKEL 8: AANVULLENDE VOORWAARDEN HONDENMASSAGE
8.1 De Klant verstrekt juiste informatie over de fysieke & mentale conditie van de Hond (contra- indicaties) zodat Gedragstherapeut juist kan inschatten of Massage mag worden toegepast.
8.1.1 Indien de Klant niet de juiste informatie heeft verstrekt en Gedragstherapeut dit constateert tijdens een sessie, wordt normaal tarief in rekening gebracht zonder dat Massage plaatsvindt.
8.1.2 De Klant zal bij twijfel over de conditie van de Hond zelf contact opnemen met een dierenarts.
8.1.3 Gedragstherapeut zal aan de Klant vragen, bij bepaalde contra-indicaties van de Hond, schriftelijke goedkeuring van een dierenarts vragen om te mogen masseren. Indien de Klant die niet kan overleggen tijdens de sessie wordt normaal tarief in rekening gebracht zonder dat Massage plaatsvindt.
8.1.4 Gedragstherapeut is niet aansprakelijk voor letsel aan de Hond en de kosten hieruit voortvloeiend e.d. ten gevolge van de Massage als dit voortvloeit uit contra-indicaties die niet gemeld waren of niet zichtbaar waren ten tijde van de Massage van de Hond.
8.1.5 Gedragstherapeut zal bij de intake de Klant doorverwijzen naar de dierenarts als enig vermoeden is voor een mogelijke contra-indicatie. Massage kan pas plaatsvinden na schriftelijk OK van de dierenarts.
8.2 De Klant is altijd aanwezig bij de Massage.
8.3 De Klant zorgt er voor dat de Massage in een rustige omgeving kan plaatsvinden (thuis).
8.4 De Klant geeft de Hond na de Massage de tijd en rust om wakker te worden/bij te komen.
8.5 Gedragstherapeut stelt met Massages geen diagnoses en Massage is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een dierenarts of andere hondenspecialist.

ARTIKEL 9: AANVULLENDE VOORWAARDEN WORKSHOPS
9.1 Inschrijving voor een workshop voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door de Klant via het inschrijfformulier dat op de website www.dog.nl gepubliceerd staat of kan worden opgevraagd via info@dog.nl Na inschrijving heeft de Klant een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen tenzij de workshop binnen 14 dagen na aanmelding plaatsvindt. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt de Klant de bevestiging van de aanmelding en de betalingsvoorwaarden per e-mail.
9.2 Door inschrijving via het inschrijfformulier geeft de Klant aan dat, indien de Klant een Hond inzet tijdens de workshop, deze gezond is en aan de workshop mee kan doen. Bij twijfel kan de Klant contact opnemen met dogNL.
9.3 De betaling wordt voldaan conform de gestelde betalingstermijn in de bevestigende e-mail. In ieder geval dient de workshop bij aanvang van de workshop betaald te zijn, ook als de periode voor de start van de workshop korter dan is het betalingstermijn.
9.4 Annulering of wijziging van workshop door dogNL.
9.4.1 dogNL behoudt zich het recht voor om de geplande workshop te annuleren of te verplaatsen bij onvoorziene omstandigheden, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor dogNL niet in staat is haar verplichtingen na te komen;  Waar mogelijk zal dogNL een passend alternatief aanbieden.
9.4.2 In het geval van wijziging in de vastgestelde data door dogNL zal de Klant zo spoedig mogelijk schriftelijk per e-mail op de hoogte worden gesteld. Wanneer de Klant niet in staat is om op deze gewijzigde data deel te nemen of er is geen alternatieve data beschikbaar, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de door de Klant verrichte betalingen terugbetaald.
9.4.3 Een eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds door de Klant verrichte betalingen. Annulering of wijziging workshop door de Klant.
9.5.1 Annulering of wijziging van deelname aan een workshop – met dogNL overeengekomen – dient schriftelijk per e-mail of brief plaats te vinden. De annulering of wijziging is definitief na schriftelijke bevestiging van dogNL.
9.5.2 In het geval van annulering door de Klant tijdens de workshop vindt geen restitutie plaats van het deelname bedrag.
9.5.3 In het geval van annulering door de Klant vóór aanvang van de workshop worden, afhankelijk van het tijdstip waarop dogNL de schriftelijke annulering ontvangt, kosten aan de Klant in rekening gebracht. Deze kosten zijn:
– Tot 2 weken vóór aanvang van de workshop: 25% van de deelnamekosten.
– Tot 1 week voor aanvang van de workshop: 40% van de deelnamekosten.
– Tot 48 uur voor aanvang van de workshop: 60% van de deelnamekosten.
– Minder dan 48 uur voor aanvang van de workshop: 100% van de deelnamekosten.
9.5.4 Wijziging van de workshop door de Klant is alleen mogelijk bij onvoorziene omstandigheden, zoals sterfgeval of ziekte en dient schriftelijk per e-mail plaats te vinden 24 uur vóór aanvang van de workshop.
Bij acute omstandigheden dient de Klant dogNL telefonisch op de hoogte te stellen, indien de Klant daartoe is staat is.
9.6 Aansprakelijkheid tijdens workshop
9.6.1 dogNL is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een mededeelnemer of diens Hond als gevolg van het onderling oefenen van en op een andere deelnemer en/of diens Hond voor, tijdens of na of de workshop.
9.6.2 dogNL is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de Klant, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes van de onder zijn/haar hoede meegenomen Hond.
9.6.3 dogNL is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
9.6.4 dogNL is niet aansprakelijk voor vervolgschade.
9.6.5 dogNL is niet aansprakelijk voor schade en andere nadelige gevolgen toegebracht aan honden van andere deelnemers aan de workshop, bezittingen van derden en adviezen tijdens praktijkoefeningen van de Klant voor, tijdens en na de workshop.
9.6.6 dogNL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor wat de Klant na de workshop met de opgedane kennis doet.

ARTIKEL 10: OVERMACHT
10.1 In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan twee maanden aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de Klant gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van dogNL, die van zodanige ernst of omvang zijn, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING EN PRIVACY
11.1 dogNL zal alle haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2 dogNL zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de begeleiding of advies, zonder toestemming van de Klant.
11.3 De gegevens en informatie die de Klant aan dogNL verstrekt, zal dogNL zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
11.4 dogNL mag de persoonsgegevens van de Klant uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
11.5 Het is dogNL niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Klant uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
11.6 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak dogNL gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en dogNL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dogNL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
11.7 Tevens is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.
11.8 De Klant gaat akkoord dat dogNL de Klant via e-mail benadert om algemene informatie te verstrekken. Wanneer de Klant niet benaderd wil worden met dergelijke informatie, kan de Klant dit kenbaar maken.
11.9 Zie verder het Privacy Statement.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT
12.1 dogNL behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de Opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
12.2 Alle door dogNL verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de begeleiding, Gedragstherapeutische behandeling of advies  en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dogNL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 13: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
13.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die dogNL dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de Klant.
13.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist dogNL. Deze beslissingen zijn bindend.
13.3 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder dogNL ressorteert.